Fair Transport

VI KÖR FÖR DIN SKULL

Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation och vi arbetar för en sund och lönsam utveckling av åkerinäringen. Vi driver transport- och samhällspolitiska frågor som berör åkeriföretagen i syfte att stärka svensk åkerinärings konkurrenskraft och förbättra förutsättningarna för att driva åkeriföretag. Sveriges Åkeriföretag bildades redan 1917 och idag är cirka 8 av 10 åkerier medlemmar hos oss.

GODA FÖRUTSÄTTNINGAR

Åkerinäringen är en förutsättning för allt företagande och handel, för arbetstillfällen och för tillväxt. Åkerinäringen omsätter 108,3 miljarder kronor, det vill säga ungefär 4 procent av BNP, och sysselsätter drygt 86 000 människor. Åkerinäringen består av cirka 10 000 åkeriföretag och cirka 8 av 10 har valt att vara medlemmar hos oss. Det gör förstås våra möjligheter att påverka vår egen bransch väldigt stora.

VI FINNS TILL FÖR SVERIGE ÅKARE

Sveriges Åkeriföretag bevakar åkerinäringens intressen, vår omvärlds utveckling och stödjer våra medlemsföretags behov av företagsutveckling, opinionsbildning och lobbying. Vårt mål är att lyfta hela den svenska åkerinäringen, göra näringen mer synlig och höja branschens anseende.

Opinionsbildning

Genom opinionsbildning och lobbying verkar vi för att konkurrens sker på lika villkor nationellt och internationellt, att regelverk utformas på ett bra sätt för åkerinäringen och att beslutsfattare har aktuell kunskap om svensk åkerinäring. På det viset medverkar vi till att förbättra förutsättningarna och villkoren för både våra medlemsföretag och den svenska åkerinäringen.

Juridik, ekonomi och teknik

Sveriges Åkeriföretag informerar och ger medlemsföretagen råd i bland annat juridiska, ekonomiska och tekniska frågor och vi erbjuder utbildningar och certifieringar. Vi företräder också medlemsföretagen i kontakter med myndigheter, regering och riksdag, intresse- och näringslivsorganisationer.

En sund och lönsam utveckling

Genom att bevaka näringens intressen, driva på i miljö- och trafiksäkerhetsarbetet och bevaka utvecklingen i branschens omvärld arbetar vi även för en sund och lönsam utveckling av åkerinäringen.

VERKSAMHETSIDÉ

Sveriges Åkeriföretag ska stödja medlemsföretagens behov av företagsutveckling, opinionsbildning och lobbying.

Vi har huvudkontor i Stockholm och sammanlagt 18 kontor runt om i landet. Vi samarbetar med åkerinäringens branschorganisationer i andra länder och bevakar tillsammans internationella frågor.

Tillsammans med systerorganisationerna DTL i Danmark och NLF i Norge har vi bildat Nordic Logistics Association (NLA) med säte i Bryssel. Vi är anslutna till den internationella vägtransportunionen IRU.

 

VISION

Stolta och lönsamma åkeriföretag på en sund och attraktiv marknad.

ÖVERGRIPANDE MÅL

Att lyfta hela den svenska åkerinäringen, göra näringen mer synlig och höja branschens anseende.

VI VERKAR FÖR:

  • En sund utveckling av åkerinäringen – genom att bevaka och belysa näringens intressen och driva på i miljö och trafiksäkerhetsarbetet.
  • Att konkurrens sker på lika villkor både nationellt och internationellt – genom att arbeta proaktivt med opinionsbildning och lobbying förbättrar vi både förutsättningarna och villkoren.
  • Att regelverk utformas på ett för åkerinäringen bra sätt och att beslutsfattare har aktuell kunskap om svensk åkerinäring – genom lobbying och personliga kontakter med beslutsfattare nationellt och internationellt.
  • Att medlemsföretagen utvecklar sina företag på ett affärsmässigt, etiskt, kvalitetsmässigt och trafiksäkert sätt – genom att erbjuda dem utbildningar och certifieringsmöjligheter.

FAIR TRANSPORT

Bra val ska löna sig, både för dem som köper och säljer transporter. Det är idén bakom Fair Transport – ett ställningstagande för sunda tr
ansporter från sunda åkeriföretag. Ladda ner vår programförklaring och läs mer om Fair Transport under Opinion.